Giriş

Kısa Bir Biyografi

Schopenhauer 22 Şubat 1788’de Danzig’de (bugünün Gdansk, Polonya) doğdu. Babası başarılı bir tüccar olan Heinrich Floris Schopenhauer, annesi yetenekli yazar Johanna Trosiener’dı. İkisi de zengin Alman ailelerin torunlarıydı. 1793’te ailecek Prusya’dan Hamburg’a taşındılar. Schopenhauer, babasıyla birlikte gençlik yıllarında geniş çapta seyahat ederek hem Fransa hem de İngiltere’de belirli dönemler boyunca yaşadı.

1809 yılında Gottlob Ernst Schulze (1761- 1833) danışmanlığında Metafizik ve Psikoloji okumak üzere girdiği Göttingen Üniversitesi’nde Plato ve Kant üzerine çalışmaya karar verdi. 1811’den 1812’ye kadar Berlin Üniversitesi’nde önde gelen post-Kant’çı görüşe sahip Johann Gottlieb Fichte ve teolog Friedrich Schleiermacher (1768- 1834) tarafından verilen derslere hem Fichte’nin aşırı idealizmine karşı hem de Schleiermacher’in felsefenin amacının Tanrı hakkında bilgi sahibi olmak olduğu iddiasına  katıldı.

Doktora tezini “Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde” (“Yeterli Akıl İlkesinin Dört Katlı Kökünde”) Jena Üniversitesi’ne sundu ve doktora derecesini aldı. 1814’ten 1818’e kadar “Die Welt als Wille und Vorstellung” (“İrade ve İstenç Olarak Dünya”) adlı çalışmasını takip etti ve ertesi yıl (1819) yayınladı. 1820’de Schopenhauer, Berlin Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaya başladı ve uzun süre boyunca (diğer şeylerin yanı sıra) kasten etkileyici, fakat anlamsız bir dil kullanmakla suçlandı.

1836’da “Über den Willen in der Natur” (“Doğadaki İrade Üzerine”), 1839’da Über die Freiheit des menschlichen Willens” (“İrade Özgürlüğü Üzerine”) dahil olmak üzere yazmaya ve yayınlamaya devam etti. Über Grundlage der Moral’ı (“Ahlak temelinde”) 1840’ta ve 1851’de “Parerga und Paralipomena” adlı bir dizi felsefi düşüncesini de yayınladı. Sonunda 1850’lerin sonunda ilk çalışmaları için uzun zamandır beklenen bir üne erişerek son kasvetli denemelerini ve aforizmalarını yayınlasa da çok olası bir satış elde edemedi. 1860 yılında sağlığı kötüleşmeye başlamış ve 21 Eylül 1860’ta 72 yaşında kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Felesefedeki Yeri

En iyi magnum opusu, İrade ve Tasarım Olarak Dünya (Almanca: Die Welt als Wille und Vorstellung) ile bilinir; bu, olağanüstü dünyanın sürekli ve habis bir şekilde doygunluk arayışında olan metafizik bir irade ile yönlendirildiğini iddia eder. Ayrıca estetik, etik ve din üzerine etkili bir şekilde yazmıştır. Aşkın idealizm düşüncesinin çoğuna temel oluşturmuştur ve ateist felsefesinin kötümserliğin örnek bir tezahürü olarak tanımlamıştır. Sonuçlarının Doğu felsefesinin pek çoğuyla uyumlu olduğunu bulmak, varoluş ve ıstırap sorunlarına çözümleri sonuç olarak Vedantik ve Budist düşünürlerinkine (mesela çilecilik) benzemekteydi. Doktora tezi, Yeterli Akıl İlkesinin Dört Katlı Kökünde, olağanüstü dünyada epistemoloji ve deneyimin doğasını incelemiş ve fenomenoloji tarihinde etkili olmuştur. Schopenhauer düşüncesinin felsefe, sanat, psikoloji ve edebiyatta etkili olduğu kanıtlanmıştır. Etkisini gösteren düşünürler arasında, Friedrich Nietzsche, Richard Wagner, Ludwig Wittgenstein, Erwin Schrödinger, Albert Einstein, Sigmund Freud, Otto Rank, Carl Jung, Joseph Campbell, Leo Tolstoy, Thomas Mann, Thomas Ligotti ve Jorge Luis Borges gibi isimler sayılabilmektedir.

Metafizik

Bilgi Teorisi

Schopenhauer, felsefi yaklaşımındaki konuyu bilmeye mutlak bir öncelik verir. Bu anlamda Schopenhauer, Fitche’nin öznel idealizminden, Schelling’in nesnel idealizminden ve Hegel’in mutlak idealizminden sonra bir nevi Kant’ın mirasçısıdır: “Dünyanın kendi bilinmezliği asla bilinemez ve bu bilme, öznenin konuya tamamen ne kadar yoğunlaştığı ile alakalıdır.” Tüm gerçeklik sadece öznedir ve özne gerçeğin fikrinin ortaya çıkmasına neden olur: “Dünya benim fikrim, tasarımım … İşte, hakikat, yaşam ve bilgi ile donatılmış her şeye uygulanabilir.” Sonuç olarak, düşünür ortadan kaybolduysa, dünya ortadan kaybolacaktır, çünkü dünya özne hayatı kadar uzun süre var olabilir. Schopenhauer, algıda beynin aktif rolüne, şu sözleri anlatarak açıklıyor: “Bizim fikrimizin tamamı öznenin nesneleri ve öznenin tüm nesneleri bizim fikirlerimizdir.”

Kant, Saf Aklın Eleştirisinde, Transandantal Estetik ile duyusal bilgi için gerekli inkişafı ve duyusal bilgiden bahsettikten sonra, Transandantal Analitik’te kendisi tarafından belirlenen kategori tablosunu inceler. Schpenhauer bu tabloyu nedensellik kavramına indirgemektedir.

   1           2       3              4
Miktar Üzerine    Kalite Üzerine  İzafet Üzerine       Yaklaşım Üzerine 
Tekillik       Gerçeklik     Substanita and accidens   Olasılık-İmkansızlık
Çokluk        Sınırlama     Sebep ve Sonuç       Varlık-Yokluk
Bütünlük       Yadsıma      Toplum Üzerine       Yükümlülük-Tesadüf

 İrade ve İstenç

Schopenhauer’ın kilit odağı, bireysel motivasyon araştırmasıydı. Schopenhauer’dan önce Hegel, toplumun üyelerinin hareketlerini dikte eden farklı bir yöne hareket eden kolektif bir bilinçten oluştuğu fikri olan Zeitgeist kavramını yaygınlaştırmıştı. Hem Kant’ın hem de Hegel’in okuyucusu olan Schopenhauer, mantıksal iyimserliklerini ve bireysel ahlakın toplum ve akıl tarafından belirlenebileceği inancını eleştirdi. Schopenhauer, insanların yalnızca kendi temel arzuları ya da tüm insanlığı yönlendiren “Wille zum Leben” (Yaşama İradesi) tarafından motive edildiğine inanıyordu.

Schopenhauer’a göre insanlık arzusu nafile, mantıksız, yönsüz olmasına karşın, uzantısı da dünyadaki tüm insan eylemiydi. “İnsan gerçekten istediğini yapabilir, ama istediğini yapamaz.” yazmıştı bunun için. Bu anlamda Fichte’nin idealizm ilkesine bağlı kaldı: “Dünya, sadece, özne içindir.” Bu şekilde sunulan idealizm, Descartes ve Berkeley’in tamamen epistemolojik kaygılarının aksine, onu hemen etik bir tavra bağlamıştır. Schopenhauer’a göre İrade, sadece bireysel, akıllı olay ve olguların eylemlerini değil, sonuçta bütün gözlemlenebilir olayları da kontrol eden kötü huylu, metafizik bir varlıktır. Bir bakıma, İnsanlığın görevleri ile sona erdirilecek bir kötülük, çilecilik ve iffettir. Felsefenin en ünlü açılış anekdotlarından biri ile tanınan Schopenhauer: “Dünya benim temsilimdir.” diyerek, iradenin, kendisi için Kant’ın da dediği gibi “kendi içinde bir şey” olduğunu kabul etmiştir. Nietzsche, irade olgusunu farklı bir yönde geliştirirken bu fikrinden büyük ölçüde etkilenmiştir.

medium.com’dan alınmıştır.

Estetik

Schopenhauer, estetik tefekkürün nesnellik ile karakterize edildiğini belirtir. Akıl, normal işleyişinde iradenin hizmetindedir. Bu nedenle, normal algımız her zaman öznel kısıtlamalarımızla lekelenir. Estetik bakış açısı, bu tür kısıtlamalardan kurtulduğu için, bir nesneyle ilgili diğer tüm yollardan daha nesneldir. Sanat izleyiciyi hayali ve hatta ideal bir alana taşımaz. Aksine, kendi iradesinin çarpıtılmış etkisi olmadan hayatı görme fırsatı verir.

Sanat ve Felsefe

Hiçbir düşünür- hatta Platon bile- sanatı Schopenhauer kadar felefenin içine dahil etmemiştir. Çünkü Schopenhauer, felsefeyi bir bilim değil bir sanat gibi değerlendirir. Felsefe bir sanattır, sanat bir felsefedir: “Dünyanın varlığının bilgisine rağmen, felsefe bile en yüksek mükemmelliğe kavuşur, diğer sanatları ortadan kaldırmayı başaramaz. Aksine, onlara zorunlu bir inceleme olarak ihtiyaç duyar. Felsefe diğer sanatların gözden geçirilmesidir, ama sadece soyut bilgelik için dünyanın özünün ifadesidir.”

Schopenhauer’ın temel çalışması ‘dört zamanlı’ senfonidir. Düşünür bu metni müzik tarzı gibi oluşturur. Bilinç dışı faaliyetin burada temel bir ilgisi vardır ve yaşam boyu düşünen kişi, ilk niyetinin bilgisini koruyacak ve tarzını şöyle özetleyecektir: “Tüm gerçek bilginin özü bir sezgidir ve tüm yeni gerçek bilgiler sezgiyi kullanmaktır. Eşi benzeri olmayan bütün düşünce imgelemdir: Bu yüzden imgelem çok gerekli bir araçtır, akıl ve beyinden uzak bir imgelem matematik hariç, hiçbir yere ulaşamaz. “

Sanatların Sınıflandırması

Schopenhauer, Yunan sanatının Orta Çağ’dan çok daha ateşli bir hayranıdır. Schopenhauer Yunanistan’ı bir güzellik ülkesi olarak görmektedir. Bu nedenle, “Antik Yunan’dan uzaklaştığımız zaman zevk ve güzellikten uzaklaşıyoruz.” demektedir. Antik Yunan sanatı açısından bakıldığında Schopenhauer, Gotik sanatı barbar olarak nitelendirmştir.

Schopenhauer’a göre mimari, en temelde yer alıyor. Onu heykel ve resim sanatı takip ederken, doğa resimleri, hayvan heykelleri ve resimleri son olarak da tarihi resimler bu sıralamayı oluşturmaktadır. Bundan sonra şiir ve onları izleyen tiyatro, sanatın doruk noktasını temsil etmektedir. Estetikçiler, geleneksel olarak tasarımın güzelliği olan sanat hakkında düşünmektedirler fakat, Schopenhauer sanatın gerçeğin tasarımı olduğunu düşünmektedir. En yetkin Antik Yunan sanatı olan mimari ve heykel, yaşam sevincinin ifadesidir. Antik Yunan’da mimari bir kusursuzluk sanatıdır. Eski kurallar ve modern mimarlık modelinden uzaklaşarak, değersiz bir sorunla karşılaşmak neredeyse imkansızdır. Mimari, dünyanın onaylama sanatıdır ve kesinlikle Antik İdea’ya ve Pagan’a sahiptir. Temeli insan doğasının güzelliğidir. Dolayısıyla İdea’nın bir tasarımıdır.

Şiir insanın bir ifadesidir, ama daha iyi bir şekilde ifade etmek gerekirse, güzelliği oluşturan sanat olan şiir, genellikle evrenin İdea’sının peşinde, İdea’yı tanımak için insanın yani doğrudan dinleyicilerin İdea’sını açıkça düzeltir. Yani, trajedi yüksek bir şiir seviyesidir, diğer bir deyişle, trajedi şiirin ete ve kemiğe bürünmüş halidir.

Ancak, drama, bu sanatın gerçek doruk noktası müzikle meyve verebilecek olgunluğa ulaşabilir. Müzik dramın ruhudur, çünkü müzik, insanlar ve kelimeler arasındaki ilişkideki olayın bir ifadesi, bu olayın tüm içsel anlamı ve ortaya çıkan gizli gereksinimlerini oluşturan yegâne sanattır.

Etik

Schopenhauer’ın ahlaki teorisi, sadece merhametin ahlaki eylemleri yönlendirebileceğini öne sürmüştür. Schopenhauer’a göre, sadece şefkat, eylemlerin nesnesinin iyiliği, yani kişisel yararlanma ya da görev hissinden ilham alamazlar. İnsanlığa bencillik ve kötülük de rehberlik edebilir. Bencil eylemler, kişisel çıkar, zevk veya mutluluk arzusu tarafından yönlendirilen eylemlerdir. Schopenhauer eylemlerimizin çoğunun bu sınıfa ait olduğuna inanmaktaydı. Kötü niyetli davranışlar bencil eylemlerden farklıdır. Merhamet eylemlerinde olduğu gibi, bunlar kişisel faydaları hedeflemez. Amaçları, kişisel kazançlardan bağımsız olarak başkalarına zarar vermektir.

Ceza

Schopenhauer’a göre, ne zaman bir seçim yapsak, kararın öncesinde ortaya çıkan ve sonuçta oluşan eylemin temeli ya da nedeni olarak adlandırdığımız bir şey vardır. Seçimler serbestçe yapılmaz. Hareketlerimiz gerekli ve kararlı durumdadır çünkü her insan, hatta her hayvan bile, güdülerine göre hareket ederek sadece doğuştan ve değişmez karakterine uygun olan eylemi gerçekleştirmektedir.” Belirli bir hareket, bir kişinin değişmez karakterini etkilediğinde, kesin bir eylem kaçınılmaz olarak ortaya çıkar. Schopenhauer, devletin gelecekteki suçları önlemek için suçluları cezalandırdığını iddia etmiştir. Buna göre, ceza kanunu, hayal edilebilecek tüm cezai eylemlere karşı nedenlerin mümkün olduğunca eksiksiz bir kaydıdır.

“…yasa ve bunun yerine getirilmesi, yani cezalandırma, geçmişe değil, esasen geleceğe yöneliktir. Bu intikamdan cezayı ayırt eder, çünkü intikam olanlarla ve dolayısıyla geçmişle motive olur. Gelecek için herhangi nesnesiz bir acı yaratarak yanlış olan tüm misilleme, intikamdır ve birinin diğerine neden olduğu acıyı görerek katlandığı için teselli olmaktan başka bir amacı olamaz. Böyle bir şey kötülük ve zulümdür ve etik olarak haklı gösterilemez. … cezalandırma nesnesi … suçtan caydırıcılıktır… Gelecek için amaç, cezayı intikamdan ayırmaktır ve ceza, ancak bir kanunun yerine getirilmesi durumunda uygulanır. Ancak bu şekilde gelecekteki her durum için kaçınılmaz ve yanılmaz olduğunu ilan eder; ve böylece hukuka göre caydırma gücü elde eder…”

Ölüm cezası yasal olmalı mı? “Vatandaşların hayatlarını korumak için,ölüm cezası kesinlikle gereklidir.” der Schopenhauer.Yasaya göre ölüme mahkûm edilen bir katil, Schopenhauer’a göre, sadece bir araç olarak ve tam bir hakla kullanılmalıdır. Devletin temel nesnesi olan kamu güvenliği, onu rahatsız etmeli ve aslında yasanın yerine getirilmemesi durumunu da ortan kaldırmalıdır. Katil, hayatı, insanı ve yasayı yerine getirmenin ve böylece kamu güvenliğini yeniden tesis etmenin aracı olmalıdır.” Schopenhauer, ölüm cezasını kaldıracak olanlarla aynı fikirde değildi ve şöyle söylemişti: “Onu ortadan kaldırmak isteyenler mutlaka cevap vermelidir: ‘Önce cinayeti dünyadan çıkarabilirsek, sonra da ölüm cezasını kaldırmayı düşünebiliriz.’ “

Schopenhauer’a göre insanlar geliştirilemez. İnsanlar, sadece suç saiklerini aşan güçlü güdülerden etkilenebilirler. Schopenhauer, gerçek ahlaki reformun mümkün olmadığını, sadece caydırıcılığın mümkün olduğunu belirtmiştir.

Bu öğretinin tamamen kendisine ait, orijinal bir öğreti olmadığını iddia etmiştir. Daha önceki düşünürlerin (Plato, Seneca, Hobbes, Pufendorf ve Anselm Feuerbach) yazılarında da yer almış olduğunu belirterek, öğretilerinin bu önceki hatalardan dolayı bozulduğunu ve bu nedenle açıklamaya ve açıklığa ihtiyacı olduğunu açıklamıştır. 

Tanrı

Schopenhauer, insan iradesinin özgürlüğü konusundaki incelemesini, herkesin karakterleri için sorumluluğunun varsayımı ile sona erdirse de sonuç olarak, eylemlerin- kişinin iradesinde noumenon olarak (tüm karakterlerin ve yaratımların kendiliğinden oluştuğu) gelen sorumluluk, teizmle bağdaşmaz ve kadercilik gerekçesiyle daha genel olarak kötülüğün sorumluğunda olduğunu belirtmiştir. Schopenhauer felsefesinde, Hıristiyanlığın dogmaları önemlerini yitirir ve “Son Yargı (Last Judgment)” artık hiçbir şeyden önce gelmemekle birlikte, “Dünyanın kendisi de “Son Yargı”dır. Oysa Tanrı, eğer varsa, kötülük olurdu.”

“Bütün dinler kültürle çatışma içindedir.”

Okumak ve Yazmak

Okumak

Schopenhauer’a göre, zihnimiz okurken başka birinin zihninin bir oyununundadır. Ayrıca kitap okumak, kendi düşüncelerimizle meşgul olduktan sonra bizi daima rahatlatan bir parçamızdır. Düşünmeye vakit ayırmaksızın durmadan kitap okuyan bir kişi, kaçınılmaz şekilde aptallaşır. Birçok eğitimli insanın bu durumdan çok bir farkı yoktur aslında. Bundan dolayı, tüm boş zamanlarda okumak ya da sürekli okumak, akılda sakatlayıcı bir etkiye sahip olacaktır. Çünkü, eğer kişi çok okursa, okumak için ayırdığı vakit, kendi düşünce dünyasına ayırdığı vakitten daha fazla olacaktır. Derin düşünmek için zaman kalmayacak ve okunan şeyler düşünmekle geliştirilip beslenme olanağı sağlamayacaktır. Sadece okumak, düşünmekten yoksunluğun en büyük göstergesidir.

İnsanlar her zaman en iyilerini okumak yerine her zaman kitabın “en yenisine” yönelirler. Böylece, yazarlar, kendi dönemlerinde şu ya da bu şekilde egemen olan fikirlerin dar alanlarına, dönem mücadelesinin kendi koşullarında durmaksızın sıkışıp kalmaktadırlar. Bu nedenle, en önemli şey, kitap okumakla ilgili nerede durmamız gerektiğini bilmektir. “Aptallar için yazan yazarlar her zaman geniş bir okuyucu ve takipçi bulurlar. Okuma zamanınızı standartlaştırmanız gerekir ve bu süre zarfında tüm zamanların ve ülkenin beyinlerini okumak gerekmektedir. Çünkü insanlığı genel anlamda gözlemlemekte ve bu dünyayı anlamlandırabilmektedirler. Okumaya karara verildiği durumunda, sadece bu insanlar gerçekten bir şeyler öğretir ve insanları eğitir.”

Yazmak

Her şeyden önce iki tür yazar vardır: yazmaya ve anlatmaya değecek konuyu yazanlar ve sadece yazmak için yazanlar. Birinci türden yazarların diğer insanlarla paylaşmak için düşünceleri ve deneyimleri vardır. İkinci tür yazarlar ise para ister ve bu yüzden sadece para için yazarlar. İkinci tür yazarlar para için yazarlar ve insanlar bu kitapları satın alırlar, sonuç: dilin çöküşü.

Ciddi ve bütün düşünen yazar nüfusu fazla değildir ancak konuyla ilgili derinlemesine düşünen yazar sayısı daha da azdır. Ancak adlarımızın aramızdaki bu yazarların eserlerinde yaşadığını ve ölümsüzleştiğini görmüş durumdayız. En büyük hata, en son yazılanın her zaman gerçek olduğuna, daha sonra yazılı olanın da her zaman ve her durumda daha önce yazılandan daha iyi olduğuna inanmaktır. Bu da her değişikliğin her zaman ilerleme ve gelişme olduğu yanılgısını göstermektedir.

Yazarın tarzı, genel niteliğinin, düşüncelerin doğasının ve nasıl düşündüğünü bilmenin bir ifadesidir. Stil bize yazarın ne düşündüğünü, konunun ve düşüncelerin biçimsel doğasının ne olduğunu gösterir, bu yüzden her zaman benzerlikler söz konusu olur. Tarzdaki en kötü şey, bilge bir insan gibi görünerek ve çok yazarak, saçmalık ve boş bilgi ile uzun uzun açıklama içerme durumudur. Schopenhauer bunu maske kullanma olarak tanımlamaktadır: “Bu maske muhtemelen deneyimsiz insanlara kandırma konusunda ikna edici olabilir, ancak sonunda bunun bir ölüm maskesi olduğu ortaya çıkar.

Şimdi, ilk kural, yazarın iyi bir tarz veya üslup için bile yeterli bir şey söylemesi gerekmektedir. Zeki insanlar her zaman somut ifadeleri tercih ederler ve doğaüstü şeyleri açıklamak için genel-geçer dili kullanırlar. Beyinsiz insanlar yazılarında gerçek dışı ve hatalı bir tarz ve üslup kullanırlar. Toparlamak gerekirse, “Mümkünse, Sadece Öz! Sadece Gizli Potansiyel! Sadece Temel Sorun!” işlenmelidir.

Yaşamak (Düşünmek)

Bir kütüphane büyük olabilir, ancak düzensizse, küçük ve bakımlı bir kütüphane kadar yararlı değildir. Benzer şekilde, bir kişi büyük bilgiye sahip olabilir, ancak kişi tüm bilgileri kendi başına düşünmezse, bu bilgiler değersizdir. “Bir kişi, düşünmeksizin bir şeyi asla bilemez. Bu nedenle, neyi nasıl düşünmesi gerektiğini bildiği bir şeyi bilebilir kişi.”

Bir kişi düşünmek istemiyorsa, yapılacak en güvenli ve kolay şey hiçbir işle meşgul olmadan kitap okumaktır. Eğitim sistemi bu nedenle aptal ve akılsız insanları yetiştirmekte ve sürekli kitap okumaya alıştırmaktadır. “Her zaman okumak için, asla okumamalıdır!” der Schopenhauer. Kitabın içeriğini okuyanlar eğitimli insanlardır fakat, düşünürler, aydınlar ve dahiler doğrudan, doğanın  öz kitabından yararlanırlar.

Bir kişinin düşünceleri gerçekliği ve yaşamı içeriyorsa, bu kişinin kendi düşünceleri olması gerektiğine dair bir kanıttır. Bir kişi her zaman okuyabilir ama her zaman düşünemez. Düşünceler insanlar gibidir; İstediğimiz zaman soramayız, beklemek zorundayız.

Seneca’nın dediği gibi: “Herkes,zihni kullanmak yerine inanmayı tercih eder.” Bu nedenle, gerçek düşünürler sadece kendi başlarına düşünür, başkalarıyla ya da başkaları için değil. Eğer bundan daha iyi bir hayata ihtiyacımız olursa, aklımızı kullanmalı ve daha fazlasını düşünmeliyiz. Tabii ki, okumak hayatımızda önemli bir yere sahiptir, ancak okumayı aşmak, yaşamın zirve noktasıdır: Düşünmek, hayatı yaratır.

Sonuç

Sonuç olarak, bir insan olarak yaşamak, okumak ve düşünmek için çok fazla potansiyele sahibiz ve bütün bunlar da ‘irade, bir tasarım ve fikir’ ile değerlendirildi. Günümüzde, özellikle Türkiye’de düşünme ve okuma kısmında büyük eksiklere sahip olmakla birlikte olayın özünden oldukça uzağız. Schopenhauer’ın dediği gibi: “Yaşamak, öğrenmek, düşünmek, anlamak, duymak, görmek, dokunmak, gözlemlemek ve çıkarım yapmak için duyulara ve akla sahibiz. Biz insanlar, bütün bunlardan sorumluyuz.”

Adahi Şahin